Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZWK „Marywil”

 

Utworzenie szkoły ponadpodstawowej w Suchedniowie związane jest nierozłącznie z historią dwóch największych ówczesnych zakładów przemysłowych w mieście, tj. Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” oraz Fabryki Urządzeń Transportowych.

Historia „Marywilu” sięga lat międzywojennych, kiedy to w 1920 r. znany lokalny przedsiębiorca Antoni Wędrychowski uruchomił niewielką fabryczkę garnków glinianych w obiektach byłego Zarządu Górnictwa przy ul. Bodzentyńskiej i Kościuszki. Po dwóch latach działalności sprzedał zakład, przystępując jednocześnie do budowy większej i nowocześniejszej fabryki na własnej parceli przy ul. Mickiewicza. Był to na owe czasy zakład nowoczesny, produkujący rury kanalizacyjne oraz kamionkę kwasoodporną, a uruchomiony i zarządzany przez specjalistów z Czechosłowacji. Niestety, kryzys gospodarczy zmusił Wędrychowskiego do przystąpienia do Spółki Polskiego Towarzystwa Handlowego, która wkrótce sprzedała fabrykę Stanisławowi Bartanowi – głównemu udziałowcy fabryk porcelany w Ćmielowie i Chodzieży. Zakład kontynuował produkcję w czasie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych, z zachowaniem dotychczasowego kierownictwa. Jednak zgodnie z ówczesna polityką ekonomiczną państwa, w styczniu 1950 r. nastąpiła jego nacjonalizacja, a zgodnie z Zarządzeniem Nr 278 Ministra Przemysłu Lekkiego i Handlu z dnia 1 stycznia 1951 r. przyjęto nazwę Zakłady Wyrobów Kamionkowych „Marywil” w Suchedniowie – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. W tym czasie postępowała intensywna industrializacja kraju, która nie ominęła również Suchedniowa. W latach pięćdziesiątych ZWK „Marywil” przejęły kopalnie gliny na Baranowie i w Parszowie oraz Zakład Wyrobów Ogniotrwałych „Złotoglin” w Parszowie, zaś w roku 1961 rozpoczęto budowę nowego zakładu przy ul. Sportowej, oddanego do eksploatacji w 1965 r. Warto nadmienić, iż w związku z tą inwestycją położono nową nawierzchnię ul. Sportowej, przystosowaną do zwiększonych obciążeń – nawierzchnia przetrwała w doskonałym stanie ponad 40 lat, do dziś służąc zakładowi, szkole i klubowi sportowemu „Orlicz”, pomimo wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych do i z fabryki, znakomicie znosząc nawet kilkumiesięczne przejazdy wielkogabarytowych wywrotek wywożących ziemię z budowanej obwodnicy miasta.

W związku z wprowadzoną w nowym zakładzie mechanizacją pracy zaistniała konieczność zasilania załogi przez fachowców z własnej szkoły. Z tego względu w 1960 r. w Suchedniowie została uruchomiona dwuletnia szkoła przysposobienia zawodowego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Kierujący dotychczas szkołą podstawową Zbigniew Urban objął jednocześnie funkcję dyrektora nowej placówki, przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele etatowi SP Nr 1, zaś za kształcenie zawodowe odpowiadali fachowcy z „Marywilu”, m.in. Albin Karpiński, Witold Szlezyngier, Maria Michnowska. Zgodnie z ówczesną organizacją tego typu szkół, nauka przedmiotów teoretycznych (ogólnokształcących i zawodowych) odbywała się przez 2 dni w tygodniu, zaś praktyczna nauka zawodu – 4 dni w zakładzie pracy.

            Taki system organizacyjny przetrwał zaledwie dwa lata. Począwszy od roku szkolnego 1962/63 szkoła została przekształcona w pełną, 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową. Siedzibę przeniesiono do parterowego drewnianego budynku przy ul. Bugaj 30, który pomieścił kancelarię, dwie sale lekcyjne oraz magazyn pomocy szkolnych. Funkcję dyrektora objął, pełniąc ją przez kolejnych 11 lat aż do przejścia na emeryturę, Franciszek Gładysz – doświadczony pedagog, a także niestrudzony kronikarz Suchedniowa. Kierownikiem praktycznej nauki zawodu została Maria Michnowska, nauczyciele przedmiotów teoretycznych oraz kształcenia praktycznego z uwagi na niewielkie rozmiary szkoły byli zatrudnieni na godziny, utrzymując swe podstawowe stanowiska pracy w „Marywilu” lub pobliskich placówkach oświatowych. Problem uczniów uczęszczających dotychczas do szkoły przysposobienia zawodowego rozwiązano promując 28 najlepszych drugoklasistów do nowej klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej, zaś pozostałych 25 zapisując do kl. drugiej. Po przeprowadzeniu rekrutacji 35 uczniów do klasy pierwszej powstały 3 pełne klasy, w których kształciło się 88 uczniów.

Początki funkcjonowania nowej szkoły były trudne. Brakowało programów nauczania, doświadczonych pedagogów, pomocy naukowych. Znaczący odsetek uczniów dojeżdżał codziennie na zajęcia, co utrudniało ich właściwą organizację. Wspomniany budynek dydaktyczny był zbyt szczupły w stosunku do realnych potrzeb, nie spełniał tez właściwych standardów higienicznych. Warunki lokalowe uległy jednak radykalnej poprawie gdy w roku 1965 oddano do użytku Zakład Nr 3, czyli wspomnianą już nową siedzibę ZWK „Marywil” przy ul. Sportowej, wraz z zapleczem socjalnym obejmującym stołówkę, hotel robotniczy (który okazał się zbędny wobec zamieszkiwania większości kadry pracowniczej w mieście i najbliższych okolicach) i przede wszystkim szkołę przyzakładową. Tzw. „zaplecze”, czyli budynek świetlicy szkolnej, przez dziesięciolecia służyło ( i służy nadal ) nie tylko szkole i zakładowi, lecz wszystkim mieszkańcom Suchedniowa jako tradycyjne miejsce wesel, dyskotek, imprez integracyjnych, oficjalnych spotkań i posiedzeń władz miejskich. Część szkolna, zlokalizowana w obecnym budynku A, początkowo składała się z dwóch sal lekcyjnych, zaplecza administracyjnego oraz niezwykle potrzebnego internatu z pełnym węzłem sanitarnym. Od początku niewątpliwym atutem było również piękne położenie kameralnych zabudowań w środku sosnowego lasku, stanowiące przedmiot zazdrości uczniów i pracowników innych szkół, lokalizowanych zazwyczaj w standardowych betonowych „klockach”. W owych czasach oddanie do użytku takiego obiektu stanowiło prawdziwy skok cywilizacyjny, umożliwiło także przyjmowanie młodzieży z odleglejszych miejscowości ( druga szkoła o profilu ceramicznym znajdowała się aż w wielkopolskiej  Chodzieży). W internacie, kierowanym początkowo przez Edwarda Sułka, zorganizowano świetlicę, zajęcia dodatkowe, samopomoc koleżeńską. Możliwości lokalowe spowodowały napływ uczniów zamiejscowych, przede wszystkim z okolicznych ośrodków przemysłu ceramicznego: Przysuchy, Opoczna, Stąporkowa, ale także z Bolesławca, Katowic, Włocławka, województwa lubelskiego i białostockiego. Z drugiej strony, organizowano praktyki wakacyjne w pokrewnych zakładach w Opocznie, Radomiu i Włocławku. Poza pracą dydaktyczną, organizowano oczywiście wycieczki szkolne krajoznawcze (m.in. do Zakopanego, Krakowa, Warszawy, Sandomierza), zawodowe (Ćmielów, Opoczno, Sołtyków), a także na seanse filmowe do nowiutkiego kina „Kuźnica” oraz spektakle teatralne do Kielc. Uczniowie z powodzeniem startowali w międzyszkolnych zawodach sportowych – na uwagę zasługuje sukces szkolnej drużyny piłki nożnej, która pod kierownictwem nauczyciela wychowania fizycznego Ireneusza Piwko zajęła drugie miejsce na zawodach strefowych obejmujących 4 województwa, pokonując m.in. zespoły z Kielc, Radomia, Lublina i Warszawy.

Generalnie, szkoła oferowała młodym ludziom atrakcyjne perspektywy – uczniowie otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za pracę w warsztatach szkolnych (od 150 do 500 zł. miesięcznie), najbiedniejsi mieli szansę na uzyskanie stałego stypendium socjalnego, a po zakończeniu edukacji nie było problemów ze znalezieniem pracy w „Marywilu” lub innych zakładach branży ceramicznej w całym kraju.

Lata siedemdziesiąte przyniosły dalszą stabilizację pozycji szkoły w lokalnym środowisku. Co roku przyjmowano ok. 40-60 uczniów, głównie dziewcząt – przykładowo, w roku szk. 1977/78 na ogólną liczbę ok. 170 uczniów było zaledwie 10 chłopców. Przy tym stanie rzeczy trudno się dziwić, że przedmiot nieustających zmartwień kierownictwa szkoły stanowili liczni suchedniowscy kawalerowie, oblegający słynny urodą dziewcząt szkolny internat. Ponadto, przez kilka lat w budynkach szkolnych funkcjonowało zaoczne technikum ceramiczne, będące filią Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kielcach, dające możliwość uzupełnienia wykształcenia absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej.

 W związku ze zwiększeniem liczby młodzieży w miejsce tzw. „nauczycieli dochodzących” zatrudniono pracowników etatowych. O właściwy poziom kształcenia zawodowego dbały nowo przyjęte absolwentki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie: Maria Markiewicz i Małgorzata Wendland, oraz Teresa Bujnowska – pierwsza absolwentka szkoły, która po uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych podjęła w niej pracę dydaktyczną jako instruktorka praktycznej nauki zawodu. W 1973 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, które objął Marian Kurczyński, w tym samym czasie kierownikiem administracyjnym został Michał Glijer.

Jak wiadomo, „dekada Gierka” była okresem kreślenia ambitnych, czasem wręcz gigantomańskich planów, które na ogół padały w zderzeniu z realiami ekonomicznymi. Wtedy też pojawił się projekt budowy nowej siedziby szkoły po przeciwnej stronie ulicy Sportowej, na działce sąsiadującej z tzw. willą Choroszewskich. Nowoczesny obiekt miał stać się centralnym ośrodkiem kształcenia ceramików dla całego kraju, mówiło się nawet o  przeniesieniu do Suchedniowa z Sandomierza filii AGH. Do czasu zakończenia budowy, na potrzeby rozwijającej się szkoły w 1978 r. wzniesiono prowizoryczny czwarty budynek dydaktyczny z lekkich elementów – umożliwiło to zwiększenie liczby miejsc w internacie, który zajął dotychczasowe sale dydaktyczne w tzw. budynku A. Tymczasem narastający kryzys gospodarczy doprowadził do spowolnienia, a następnie przerwania inwestycji (wstrzymanej na poziomie wylania fundamentów), zaś – jak to zwykle bywa – najtrwalsza okazała się prowizorka. Wybudowany naprędce, nieszczególnie efektowny gmach stał się główną siedzibą szkoły aż do 1996 roku, zaś dziesięć lat później został ostatecznie wycofany z eksploatacji. Tak więc od końca lat siedemdziesiątych szkoła mieściła się w czterech sąsiadujących ze sobą budynkach:

*nowy budynek dydaktyczny

*”zaplecze” ze świetlicą i stołówką

*położone w głębi działki dwa budynki mieszczące internat oraz pomieszczenia administracyjne.

 

Lista absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZWK „Marywil” w latach 1960 – 1982

(1960-62 szkoła przysposobienia zawodowego)

 

Szkoła Przysposobienia Zawodowego

 

1962/63

 

 1. Babiarz Maria
 2. Bednarski Włodzimierz
 3. Biela Jadwiga
 4. Bugajski Józef
 5. Bujnowska Teresa
 6. Burys Irena
 7. Cel Grzegorz
 8. Furmańczyk Henryka
 9. Gil Henryk
 10. Goździarski Józef
 11. Góralska Danuta
 12. Jasiński Krzysztof
 13. Kłys Stefan
 14. Kozieja Jerzy
 15. Krogulec Leonard
 16. Kuszewski Czesław
 17. Kuszewski Jan
 18. Kuszewski Tadeusz
 19. Łukasiak Bogumił
 20. Mendak Helena
 21. Michnowski Stefan
 22. Michta Marian
 23. Moskal Danuta
 24. Obara Stanisław
 25. Piwowarczyk Józef
 26. Rek Franciszek
 27. Sitarski Stanisław
 28. Starz Ryszard

 

1963/64

 

ZSZ

 

 1. Fąfara Danuta
 2. Grudniewski Edward
 3. Jończyk Kazimierz
 4. Kabała Krystyna
 5. Kaczmarzyk Halina
 6. Kaczmarzyk Jerzy
 7. Lasota  Albin
 8. Ledwójcik Józef
 9. Piwko Danuta
 10. Piwko Helena
 11. Pluta Leon
 12. Rak Stanisław
 13. Ryś Józef
 14. Siewierska Wanda
 15. Sikora Janusz
 16. Syzdół Stanisław
 17. Szczałuba Krystyna
 18. Śliwa Henryk
 19. Świerczkowski Piotr
 20. Telka Jadwiga
 21. Watrobińska Maria
 22. Wikło Maria
 23. Wikło Zbigniew

 

1964/65

 

 1. Babiarz Eugeniusz
 2. Białek Ryszard
 3. Błoński Tadeusz
 4. Cel Krystyna
 5. Czaplińska Anna
 6. Czerwińska Krystyna
 7. Dabrowska Bogumiła
 8. Duplik Małgorzata
 9. Działak Krzysztof
 10. Frańczyk Alina
 11. Garbala Leonard
 12. Garbala Waldemar
 13. Kobyłecki Marian
 14. Korzeniowska Halina
 15. Kowalik Jan
 16. Kozera Adam
 17. Kozieł Stanisława
 18. Latalska Danuta
 19. Ledwójcik Stanisława
 20. Mazur Danuta
 21. Michta Kazimierz
 22. Michta Marian
 23. Miernik Jadwiga
 24. Obara Antoni
 25. Obara Leokadia
 26. Osóbka Edmund
 27. Pokrzywka Ryszard
 28. Redlica Jerzy
 29. Salwa Marian
 30. Stodulski Henryk
 31. Wasilewski Jan
 32. Włodarczyk Stanisława
 33. Zych Janina

 

 

1965/66

 

 1. Aniołek Józef
 2. Cedro Ryszard
 3. Cedzyński Stanisław
 4. Chrzęszczyk Czesława
 5. Gołębiowska Elżbieta
 6. Gruba Stefan
 7. Hajdenrajch Wojciech
 8. Herka Zofia
 9. Herman Danuta
 10. Kaczor Stanisław
 11. Ledwójcik Tadeusz
 12. Markiewicz Waldemar
 13. Marzec Kazimierz
 14. Młynarczyk Tadeusz
 15. Pajek Marianna
 16. Pasek Maria
 17. Pera Janina
 18. Przeworski Józef
 19. Ryba Adam
 20. Sołkiewicz Barbara
 21. Synowiec Antoni
 22. Syzdół Danuta
 23. Swajdo Bogusława
 24. Szczęśniak Jadwiga
 25. Wierzbiński Zdzisław
 26. Włodarczyk Krzysztof
 27. Wrocławska Jadwiga
 28. Żmijewski Henryk

 

1966/67

 

 1. Baltyn Elżbieta
 2. Bober Wiesław
 3. Bujnowski Cyprian
 4. Furmańczyk Mieczysław
 5. Furmańczyk Tadeusz
 6. Gębski Stanisław
 7. Grudniewska Dorota
 8. Grzela Teresa
 9. Hłuch Jerzy
 10. Kamińska Bożena
 11. Kołomański Władysław
 12. Kowalski Witold
 13. Kuszewski Józef
 14. Łubek Leszek
 15. Markiewicz Urszula
 16. Miernik Marian
 17. Miernik Marian Ryszard
 18. Nowak Józef
 19. Noworycki Szymon
 20. Obara Ignacy
 21. Odelski Roman
 22. Pluta Teresa
 23. Poznański Andrzej
 24. Rek Barbara
 25. Spółczyński Ignacy
 26. Stobiecka Krystyna
 27. Stojecka Celina
 28. Synowiec Lucjan
 29. Synowiec Stanisław
 30. Szafraniec Zdzisław
 31. Ślewa Tadeusz
 32. Świtek Janusz
 33. Tofil Stanisław
 34. Tokarczyk Marian
 35. Tuśnio Regina

 

1967/68

 

 1. Balikowska Danuta
 2. Banaszek Barbara
 3. Barwicka Anna
 4. Fidor Marianna
 5. Fidos Jerzy
 6. Garbacz Jerzy
 7. Gębski Tadeusz
 8. Glita Stanisław
 9. Jabłoński Marian
 10. Jakubczyk Danuta
 11. Jakubczyk Mieczysław
 12. Jasińska Anna
 13. Kałuziński Piotr
 14. Kawiorski Stefan
 15. Kędra Marian
 16. Krzemiński Tadeusz
 17. Krzywicka Jadwiga
 18. Matla Stefan
 19. Miziewicz Władysław
 20. Mlonka Anna
 21. Niezręcka Marianna
 22. Pacak Krystyna
 23. Pajek Danuta
 24. Skrzyniarz Teresa
 25. Spółczyńska Alina
 26. Starz Marian
 27. Szmalec Bogusław
 28. Telka Zofia
 29. Turek Tadeusz
 30. Więckowska Kazimiera
 31. Wilkosz Jan
 32. Żołądek Władysław
 33. Żońca Jan
 34. Żurawka Wiesława

 

1968/69

 

 1. Bąk Danuta
 2. Belica Halina
 3. Brzoza Krystyna
 4. Cabaj Tadeusz
 5. Chmielewska Teresa
 6. Drabik Jacenty
 7. Dudek Teresa
 8. Dworzak Teresa
 9. Gołąbek Józef
 10. Gygiel Krystyna
 11. Jakóbczyk Renata
 12. Kaliś Bożena
 13. Konderka Czesław
 14. Korus Wiesława
 15. Kraska  Wanda
 16. Kręcisz Helena
 17. Krogulec Alina
 18. Kubicki Stanisław
 19. Kuligowski Zbigniew
 20. Kumorowski Jan
 21. Mirecki Jerzy
 22. Nitkowski Zdzisław
 23. Nowosińska Krystyna
 24. Odelska Bogumiła
 25. Orzechowska Zofia
 26. Pajek Barbara
 27. Pałgan Maria
 28. Pietras Teresa
 29. Przeorska Mieczysława
 30. Ptaszek Jadwiga
 31. Sokołowska Bogusława
 32. Sowula Stanisław
 33. Stawicka Maria
 34. Szymańska Jadwiga
 35. Telus Wiesława
 36. Woźniak Elżbieta
 37. Wzorek Antoni
 38. Zabroń Teresa
 39. Zdziech Krystyna

 

1969/70

 

 1. Adamczyk Barbara
 2. Adamczyk Bożena
 3. Adamczyk Genowefa
 4. Biegaj Wanda
 5. Burys Antonina
 6. Chruścińska Elżbieta
 7. Ciechański Józef
 8. Grabusińska Henryka
 9. Jakubczyk Ewa
 10. Jańczyk Jadwiga
 11. Jończyk Władysław
 12. Kapturska Wiesława
 13. Kołodziej Elżbieta
 14. Kołodziej Henryka
 15. Konwa Krystyna
 16. Kowalewska Bożena
 17. Krupa Bożena
 18. Kuszewski Stanisław
 19. Kwaśniak Teresa
 20. Malisz Irena
 21. Mirecki Stanisław
 22. Pabianek Mirosława
 23. Pałczyńska Halina
 24. Purska Teresa
 25. Rot Teresa
 26. Sajecka Alicja
 27. Sowa Maria
 28. Szyszka Teresa
 29. Ślęzak Anna
 30. Świąder Józefa
 31. Telka Stanisława
 32. Werens Jolanta
 33. Wieruszewska Krystyna
 34. Wierzbowska Wiesława
 35. Wójcik Bogusława
 36. Wróbel Barbara
 37. Zbroja Danuta
 38. Zdzymira Marianna

 

 

1970/71

 

 1. Adamczyk Daniela
 2. Adamczyk Krystyna
 3. Adamczyk Piotr
 4. Błońska Leokadia
 5. Ciaś Jerzy
 6. Deka Krystyna
 7. Dziubek Regina
 8. Fura Danuta
 9. Glanowski Ryszard
 10. Górecka Maria
 11. Górecka Teresa
 12. Kaczmarczyk Wanda
 13. Kukiełka Anna
 14. Kurkowski Mariusz
 15. Kwiecień Barbara
 16. Lasocki Jan
 17. Łakomiec Teresa
 18. Matynia Halina
 19. Markiewicz Zofia
 20. Michalska Maria
 21. Milner Marian
 22. Nowek Halina
 23. Okła Zbigniew
 24. Pierzchalska Maria
 25. Płatek Hanna
 26. Prasowska Krystyna
 27. Sęk Krystyna
 28. Sionkowska Genowefa
 29. Soboń Janina
 30. Stępień Krystyna
 31. Sztyler Halina
 32. Tarnowska Elżbieta
 33. Trojecki Józef
 34. Wiktorowicz Teresa
 35. Woźniak Stefan
 36. Żak Zofia

 

 

1971/72

 

 1. Adamczyk Marianna
 2. Arendarska Genowefa
 3. Bąba Jan
 4. Brożyna Kazimierz
 5. Brzezińska Urszula
 6. Brzyszko Regina
 7. Głuszek Anna
 8. Gonciarz Leszek
 9. Gorgon Jerzy
 10. Jakóbczyk Krystyna
 11. Jakus Maria
 12. Kaczmarczyk Maria
 13. Kamińska  Barbara
 14. Kazusek Maria
 15. Klamczyńska Halina
 16. Litawa Marianna
 17. Lubelska Halina
 18. Łyżwa Irena
 19. Mazurek Teresa
 20. Milner Bohdan
 21. Nowek Halina
 22. Nowek Helena
 23. Olejarski Tomasz
 24. Pajączkowska Halina
 25. Słowińska Barbara
 26. Struzik Krystyna
 27. Sykuła Tadeusz
 28. Szraucner Jerzy
 29. Ślusarczyk Grażyna
 30. Ślusarczyk Leonarda
 31. Świeboda Alicja
 32. Święcicka Barbara
 33. Ungier Teresa
 34. Wilk Bożenna
 35. Wójcik Wanda
 36. Wrona Elżbieta
 37. Ziółek Karol

 

1972/73

 

 1. Błaziak Ewa
 2. Bugała Barbara
 3. Dudzińska Teresa
 4. Foremniak Mieczysława
 5. Harasim Stanisław
 6. Jeż Teresa
 7. Jeżewska Krystyna
 8. Jurek Marianna
 9. Kacprzak Roman
 10. Kargul Maria
 11. Kita Leszek
 12. Kowalski Jan
 13. Król Adam
 14. Krupa Bogdan
 15. Mazurek Wiesława
 16. Michocki Tomasz
 17. Mirecka Anna
 18. Mirecka Jadwiga
 19. Ogonowska Danuta
 20. Pajek Anna
 21. Pastuszak Krystyna
 22. Pawluczak Urszula
 23. Pierzchalski Piotr
 24. Podgórska Marianna
 25. Podolak Janina
 26. Pokora Barbara
 27. Praszkiewicz Teresa
 28. Prokop Kazimierz
 29. Sikorska Grażyna
 30. Szmit Mieczysława
 31. Szuba Mirosława
 32. Szwaczyk Jadwiga
 33. Szyba Janina
 34. Szymaniak Halina
 35. Tryniecka Barbara
 36. Werens Halina
 37. Włodarczyk Maria
 38. Wróblewska Janina
 39. Wiśniewska Teresa

 

 

1973/74

 

 1. Chrzan Zygmunt
 2. Czerniej Jadwiga
 3. Dupońka Zofia
 4. Dziubiński Jerzy
 5. Górecka Elżbieta
 6. Hańcko Zofia
 7. Harabin Teresa
 8. Jarmosz Halina
 9. Jędrzejczyk Marianna
 10. Jurek Grażyna
 11. Kaczmarczyk Mieczysława
 12. Karczewska Irena
 13. Kłosińska Danuta
 14. Krakiewicz Małgorzata
 15. Kucper Wiesława
 16. Kuszewska Małgorzata
 17. Kusztal Elżbieta
 18. Łęgosz Danuta
 19. Łoboda Krystyna
 20. Magdziarz Alicja
 21. Majkowska Wanda
 22. Młodawski Adam
 23. Mochniej Halina
 24. Mosiołek Stanisława
 25. Opara Marian
 26. Pajdo Elżbieta
 27. Pietrasik Halina
 28. Polak Bogusław
 29. Seta Bożenna
 30. Sobczyk Halina
 31. Sochaczewska Grażyna
 32. Stachurska Elżbieta
 33. Sternak Irena
 34. Szymaniak Bogumiła
 35. Szymczyk Zenon
 36. Wilkosz Grażyna
 37. Wilkosz Janina
 38. Ziółek Joanna

 

1974/75

 

 1. Baran Zofia
 2. Biegaj Elżbieta
 3. Chrząszcz Alicja
 4. Cios Maria
 5. Durlik Mirosława
 6. Gąsiorowska Janina
 7. Gorgon Janina
 8. Jacewicz Maria
 9. Jarmosz Janina
 10. Jaros Barbara
 11. Jamroża Elżbieta
 12. Jasińska Danuta
 13. Jędrzejczyk Halina
 14. Jurkowska Bogumiła
 15. Karkusiewicz Krystyna
 16. Kowalczewska Teresa
 17. Kucper Elżbieta
 18. Lesisz Barbara
 19. Linkiewicz Grażyna
 20. Luty Antonina
 21. Łakomiec Krystyna
 22. Łochowska Jadwiga
 23. Markiewicz Wanda
 24. Matysek Marianna
 25. Moczarska Jadwiga
 26. Molenda Ewa
 27. Połeć Barbara
 28. Poniewierka Anna
 29. Poznańska Anna
 30. Różańska Teresa
 31. Skowera Krystyna
 32. Surmacz Bożena
 33. Szafraniec Elżbieta
 34. Szymańska Maria
 35. Szwaczyk Małgorzata
 36. Wełpa Halina
 37. Wójcik Bożena
 38. Zadrozińska Mirosława
 39. Zalińska Krystyna

 

 

1975/76

 

 1. Arendt Zofia
 2. Banaś Grażyna
 3. Bijas Czesław
 4. Botta Halina
 5. Brzoza Cecylia
 6. Cholewińska Alina
 7. Chrobot Danuta
 8. Chrobot Ewa
 9. Czajka Stanisława
 10. Domagała Danuta
 11. Głuszek Barbara
 12. Gorbacz Maria
 13. Gryz Grażyna
 14. Grzywa Zofia
 15. Jedynak Lucyna
 16. Kiersztyn Alicja
 17. Klusek Maria
 18. Kowal Maria
 19. Kowalski Krzysztof
 20. Krup Zuzanna
 21. Kulik Barbara
 22. Lagierski Mirosław
 23. Lewczuk Alicja
 24. Lipke Barbara
 25. Łodygowska Krystyna
 26. Łubczyk Ewa
 27. Marczewska Elżbieta
 28. Maślanka Stanisław
 29. Migdalska Ewa
 30. Nowak Krystyna
 31. Ogonowska Barbara
 32. Ogonowska Danuta
 33. Pacan Waldemar
 34. Picharska Anna
 35. Prażmowska Stanisława
 36. Samiec Joanna
 37. Skotarska Małgorzata
 38. Sobczak Zofia
 39. Sobolewska Halina
 40. Solan Alfreda
 41. Sołtys Ewa
 42. Urban Krystyna
 43. Świercz Helena
 44. Węsek Urszula
 45. Wijarnowska Jadwiga
 46. Włodarczyk Marian
 47. Wojciechowska Zofia
 48. Wolny Jadwiga
 49. Wolska Grażyna

 

1976/77

 

 1. Adamczyk Jadwiga
 2. Betlejemska Alicja
 3. Buziak Jadwiga
 4. Bujak Łucja
 5. Dupeńka Maria
 6. Gibała Zofia
 7. Janiszewska Danuta
 8. Jamroża Barbara
 9. Jóźwik Genowefa
 10. Kasprzak Jolanta
 11. Kaleta Barbara
 12. Kapral Danuta
 13. Kózka Teresa
 14. Krzysztofik Genowefa
 15. Lech Dorota
 16. Liczberska Anna
 17. Matuszczak Bożena
 18. Matuszczak Małgorzata
 19. Matuszczak Wanda
 20. Musiał Zdzisław
 21. Okońska Zofia
 22. Podsiadło Maria
 23. Sadlińska Alicja
 24. Samiec Maria
 25. Skorupa Bogusław
 26. Skowron Teresa
 27. Smaczyńska Wanda
 28. Sorbian Gabriela
 29. Sorbian Irena
 30. Szarun Jolanta
 31. Telecka Małgorzata
 32. Walczyk Zofia
 33. Wdzięczna Lidia
 34. Więckowska Halina
 35. Wilkowska Aleksandra
 36. Witkowska Grażyna
 37. Wojtycha Elżbieta
 38. Zaród Mirosława
 39. Zyngier Wanda

 

 

1977/78

 

 1. Barszcz Elżbieta
 2. Czajkowska Bożena
 3. Dulbas Bożena
 4. Fornal Janusz
 5. Fornal Jerzy
 6. Furtak Elżbieta
 7. Furtak Grażyna
 8. Gad Marianna
 9. Hynek Maria
 10. Jędrzejewska Marzena
 11. Kaleta Henryka
 12. Kapciak Mirosława
 13. Kapral Bożena
 14. Kasprzyk Małgorzata
 15. Klimas Maria
 16. Klusek Krystyna
 17. Kluzek Teresa
 18. Kobalczyk Anna
 19. Kozłowska Bronisława
 20. Kroczek Elżbieta
 21. Król Bożena
 22. Kuleta Urszula
 23. Lasota Halina
 24. Łakomiec Wiesława
 25. Makówka Barbara
 26. Męzik Anna
 27. Miernik Henryka
 28. Ogórek Halina
 29. Okońska Teresa
 30. Osuch Alicja
 31. Pańczyk Bogusława
 32. Polak Irena
 33. Popecha Alina
 34. Reguła Maria
 35. Samiec Wiesława
 36. Serek Halina
 37. Siadaczka Irena
 38. Słowik Krystyna
 39. Starnowska Sabina
 40. Stępień Grażyna
 41. Stępień Zofia
 42. Styczeń Zdzisław
 43. Syguła Janina
 44. Trudnos Alicja
 45. Wereszka Teresa
 46. Wieczorek Maria
 47. Wikło Elżbieta
 48. Zdybel Andrzej
 49. Zielińska Maria

 

1978/79

 

 1. Biała Helena
 2. Bolechowska Jolanta
 3. Chmielewska Maria
 4. Czerwiec Krystyna
 5. Dryduł Elżbieta
 6. Godwin Krystyna
 7. Gołębiowska Teresa
 8. Grabowska Maria
 9. Gwadera Wiesława
 10. Jaskuła Barbara
 11. Jaskuła Zdzisława
 12. Jędrzejczyk Ewa
 13. Kalemba Zdzisława
 14. Kapral Helena
 15. Kisiel Mirosława
 16. Klinowska Małgorzata
 17. Kolmasiak Urszula
 18. Kołbaszo Zofia
 19. Krawczyk Elżbieta
 20. Krzykowska Aleksandra
 21. Lesisz Stanisław
 22. Łabądź Krystyna
 23. Łuszcz Dorota
 24. Maj Barbara
 25. Makuła Bożena
 26. Marchewka Anna
 27. Michta Alina
 28. Misterkiewicz Maria
 29. Miśtal Stanisława
 30. Nowak Jadwiga
 31. Nowak Zofia
 32. Nowicka Maria
 33. Palacz Grażyna
 34. Pochopień Irena
 35. Poddębniak Zofia
 36. Poniewierka Dorota
 37. Ptak Grażyna
 38. Puchała Grażyna
 39. Rowińska Barbara
 40. Różalska Marta
 41. Rycombel Bożena
 42. Sadłocha Grażyna
 43. Sawicka Barbara
 44. Skrzyniarz Danuta
 45. Słoka Barbara
 46. Sokół Bożena
 47. Strojewska Ewa
 48. Stępień Anna
 49. Stępień Stanisława
 50. Synowiec Zofia
 51. Syska Małgorzata
 52. Szumilas Barbara
 53. Szybińska Bernadeta
 54. Śmiechowska Danuta
 55. Tofil Maria
 56. Topór Elżbieta
 57. Trzaska Jadwiga
 58. Więckowska Bożena
 59. Wilk Grażyna
 60. Wilkosz Teresa
 61. Witkowska Lidia
 62. Wójcik Maria
 63. Zaborska Teresa
 64. Zawierucha Grażyna
 65. Zborowska Teresa
 66. Żołnik Ryszard
 67. Żółtak Danuta

 

 

1979/80

 

 1. Adamczyk Marzena
 2. Arendarska Alina
 3. Barcicka Bogusława
 4. Barcicka Teresa
 5. Białkiewicz Elżbieta
 6. Budzicka Bronisława
 7. Cholewa Teresa
 8. Czajkowska Maria
 9. Dulińska Halina
 10. Dybała Halina
 11. Figiel Danuta
 12. Fortuna Irena
 13. Garbacz Maria
 14. Gąsior Halina
 15. Głowala Roman
 16. Góral Małgorzata
 17. Herbuś Henryka
 18. Kaczmarska Teresa
 19. Kamińska Bogusława
 20. Kapitańska Aleksandra
 21. Kawecka Renata
 22. Kopeć Zofia
 23. Kowalczewska Józefa
 24. Kusztal Waldemar
 25. Łakomiec Bożena
 26. Łapka Krystyna
 27. Majcher Barbara
 28. Małasińska Grazyna
 29. Materek Krzysztof
 30. Mazur Ewa
 31. Michta Bożena
 32. Mysior Alina
 33. Nowosielska Bogusława
 34. Rudnik Bożena
 35. Saltarska Zdzisława
 36. Satora Anna
 37. Sierpińska Małgorzata
 38. Skołban Bogumiła
 39. Stańczyk Elżbieta
 40. Stawska Barbara
 41. Szafraniec Jadwiga
 42. Szcześniak Alicja
 43. Więckowska Krzysztofa

 

1980/81

 

 1. Adamczyk Elżbieta
 2. Barwicka Bożena
 3. Bąk Maria
 4. Bień Aleksandra
 5. Bogucka Barbara
 6. Bomba Bożena
 7. Borowiec Krystyna
 8. Bryła Zdzisława
 9. Bugajska Barbara
 10. Bujak Jolanta
 11. Bzymek Bożena
 12. Cecot Bożena
 13. Choroś Zdzisława
 14. Ciszek Marianna
 15. Dadziak Zabina
 16. Dróżdż Marianna
 17. Dziopa Urszula
 18. Gołębiowska Małgorzata
 19. Górecka Krystyna
 20. Gwadera Stanisława
 21. Jóźwik Teresa
 22. Kałuzińska Jolanta
 23. Kolankowska Wiesława
 24. Kolarz Teresa
 25. Kołodziejczyk Justyna
 26. Kowal Grażyna
 27. Krawczewska Danuta
 28. Król Wioleta
 29. Książek Zbigniew
 30. Kucper Anna
 31. Kucper Małgorzata
 32. Łodygowski Henryk
 33. Markiewicz Krystyna
 34. Matla Teresa
 35. Mazur Wiesława
 36. Nowak Ewa
 37. Nowak Lidia
 38. Olesińska Dorota
 39. Pająk Marek
 40. Powroźnik Danuta
 41. Reguła Jadwiga
 42. Sieczka Alicja
 43. Sitek Honorata
 44. Stanek Maria
 45. Stochmal Grażyna
 46. Styczeń Andrzej
 47. Szafraniec Anna
 48. Tatarczuch Zofia
 49. Trela Urszula
 50. Wesołowska Jadwiga
 51. Wojteczek Zofia
 52. Wójcik Halina
 53. Żelazna Teresa

 

1981/82

 

 1. Bębenek Ewa
 2. Blicharska Teresa
 3. Borowik Anna
 4. Brzoza Danuta
 5. Bugaj Mieczysława
 6. Celiowska Teresa
 7. Cholewa Halina
 8. Czarnecka Dorota
 9. Dalach Dorota
 10. Dróżdż Małgorzata
 11. Dukała Danuta
 12. Dziarmaga Henryka
 13. Dziuba Bożena
 14. Figiel Bożena
 15. Fijałkowska Małgorzata
 16. Frączek Danuta
 17. Fudala Marzanna
 18. Gardyńska Grażyna
 19. Garlicka Renata
 20. Gawin Dorota
 21. Gazdecka Jadwiga
 22. Gołda Teresa
 23. Górniak Elżbieta
 24. Grabda Alicja
 25. Harabin Marzena
 26. Herbuś Elżbieta
 27. Jałocha Elżbieta
 28. Kasiak Mirosława
 29. Kasprzycka Aleksandra
 30. Kępkiewicz Jadwiga
 31. Kiełek Małgorzata
 32. Kliś Beata
 33. Korzeń Kazimiera
 34. Kowalska Beata
 35. Kozłowska Ewa
 36. Krupińska Dorota
 37. Łasak Maria
 38. Łaskowska Elżbieta
 39. Macios Barbara
 40. Majos Krystyna
 41. Marchewka Grażyna
 42. Medalion Mariola
 43. Misterkiewicz Zdzisław
 44. Obara Anna
 45. Pawlusek Anna
 46. Rusińska Małgorzata
 47. Sagan Wanda
 48. Siwulska Agata
 49. Smyka Bożena
 50. Socha Jolanta
 51. Szustak Zofia
 52. Świątek Barbara
 53. Świercz Dorota
 54. Tarka Mariola
 55. Tomasik Helena
 56. Wach Jolanta
 57. Wąsala Teresa
 58. Wojak Anna
 59. Wójcik Bożena
 60. Zając Danuta
 61. Zdral Sylwester
 62. Zimoląg Mirosława